Princípy waldorfskej pedagogiky

V našom lesnom klube vychovávame a vedieme deti v súlade s princípmi waldorfskej pedagogiky. Waldorfská pedagogika, ktorej zakladateľom je Rudolf Steiner je stará vyše 100 rokov, ale jej odkaz je aktuálny dodnes. Práve dnes viac ako kedykoľvek predtým sa ľudstvo potrebuje vrátiť naspäť k prírode a tradičným hodnotám. Naša budúcnosť sú naše deti. A preto treba upriamiť pozornosť práve na nich.

Waldorfská pedagogika vychádza z rytmu, vzoru a napodobňovania ako základných nástrojov pri výchove deti. Sme to práve my dospelí, ktorí dávame vzor naším deťom. Vo waldorfských zariadeniach sú dôležití činní vychovávatelia, ktorí deťom ponúkajú vhodné podnety pre ich prirodzený vývin. Slobodná hra je jedným zo základných kameňov tejto pedagogiky. Voľná hra bez zbytočných zásahov dospelého je bytostnou potrebou detí. Hra ktorá vychádza z ich vnútra podporuje fantáziu, sebavedomie a zdravý vývoj celej osobnosti. Pre deti pôsobí priam terapeuticky. Podľa R. Steinera je hra živnou pôdou pre deti do 7. roka života. Veríme, že deti v tomto období netreba zbytočne príliš  intelektuálne zaťažovať.

Popri voľnej hre sú deťom ponúkané aktivity do ktorých sa môžu zapojiť. Sú to rôzne umelecké činnosti: maľovanie, kreslenie, modelovanie. Ďalej práce spojené s rytmom roka, pečenie, príprava jedla, krájanie ovocia a zeleniny…Práce v záhrade, ručné práce, rôzne remeselné činnosti. Motivácia detí by mala vychádzať z ich vnútra. Zo skúseností vieme, že  deti sa do týchto činnosti zapájajú veľmi radi.

 Ďalším dôležitým pilierom u nás je hudba a spev.  Waldorfská pedagogika pracuje aj s terapeutickými hudobnými nástrojmi ako calimba, rôzne zvonkohry, lýry. Tieto nástroje pôsobia na deti blahodarne. Využívame ich aj v spálničke pri odpočinku detí. Deti v škôlke veľa tancujúci, spievajú, recitujú. Neodmysliteľnou súčasťou dňa vo waldorfskej škôlke sú rozprávky a divadielka. Práve vhodným výberom obrazov ktoré deťom ponúkame formujeme celú osobnosť dieťaťa. Výchova zmyslov je ďalším z kľúčových pojmov tejto pedagogiky.  Dobre vyvinuté zmysly priaznivo pôsobia na kognitívne schopností detí v neskoršom veku.  K tomu  neodmysliteľne patria aj všetky  slávnosti, ktoré sa počas roka slávime. Na slávnostiach sa často podieľa celá komunita. Buduje to v deťoch pocit spoločenstva. Komunita je to, na čom nám záleží. Rovnakým dielom rozvíjame rozum, ruky aj srde.

Voľná hra

Základnou esenciou predprimárnej waldorfskej pedagogiky je voľná hra detí. Preto sú aktivity dobrovoľné a paralelne s nimi prebieha voľná hra . Aktivity sú deťom ponúkané. Deti sa ich môžu ale nemusia zúčastniť. Zo skúseností vieme, že deti sa radi a ochotne do aktivít zapoja ak sú na ne pripravené. Nechávame deťom dosť času a priestoru na to aby mohli vyvinúť vnútornú motiváciu k činu. Dieťa sa potrebuje doslova vyhrať. Pomocou voľnej hry sa dieťa spája so svetom a so sebou samým. Preto ponúkame vhodné podnety k voľnej hre a bezpečný priestor na slobodné prejavenie sa detí.